افزایش قد با روش LON

Lengthening Over Nail
(افزایش روی نیل داخلی)