کلاس جهانی

ما در جهان شناخته شده هستیم.
افراد زیادی از اقصا نقاط جهان، برای عمل افزایش قد، به جناب آقای دکتر مطلبی زاده مراجعه میکنند.